Algemene voorwaarden - Beautysalon by Pascal

Ga naar de inhoud
ALGEMENE VOORWAARDEN
Beautysalon by Pascal

Gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort onder nr. 82109117
 

 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Beautysalon by Pascal, onafhankelijk van de herkomst der geleverde zaken of diensten.

1.2.  De koper/opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verder genoemd: de koper.

1.3.  Algemene voorwaarden van de koper gelden uitsluitend indien Beautysalon by Pascal deze schriftelijk heeft aanvaard.


Artikel 2: Aanbiedingen

2.1.  Alle van Beautysalon by Pascal uitgaande aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.  De inhoud van catalogi, folders, drukwerken enz., prijslijsten en bijlagen bij offertes bindt Beautysalon by Pascal niet tenzij in de orderbevestiging daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.


Artikel 3: Overeenkomst

3.1.  Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Beautysalon by Pascal een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Een opdracht is aanvaard indien Beautysalon by Pascal deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Beautysalon by Pascal uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3.2.  Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Beautysalon by Pascal alleen dan indien Beautysalon by Pascal deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.3.  Indien de inhoud van de offerte en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.


Artikel 4: Prijzen

4.1.  Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Beautysalon by Pascal:
 
- gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
- exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

4.2.  Beautysalon by Pascal is gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te verhogen, indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst de grondstoffen, hulpmiddelen, verpakkingsmaterialen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, belastingen, rechten, retributies of verzekeringspremies verhogingen ondergaan, dan wel in geval van wijziging van valuta of wisselkoersen alsmede invoering van nieuwe belastingen, tarieven, heffingen of rechten, onverschillig of zij aan Beautysalon by Pascal dan wel aan haar leveranciers of aan derden worden opgelegd. Bij een verhoging van de prijs als bedoeld in artikel 4.1 binnen drie maanden na de datum van de overeenkomst is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden middels schriftelijke mededeling binnen acht dagen na schriftelijke bevestiging van de prijsverhoging zijdens Beautysalon by Pascal Indien de koper van dit recht  tot ontbinding geen gebruik maakt is koper gehouden de op grond van bovengenoemde omstandigheden verhoogde prijs aan Beautysalon by Pascal te betalen.


Artikel 5: Levertijd

5.1.  De levertijd gaat in nadat de opdracht door Beautysalon by Pascal schriftelijk is bevestigd. De opgegeven leveringstijden gelden bij wijze van benadering.

5.2.  Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. De koper zal in andere gevallen eerst dan aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens over schrijding van de levertijd indien de koper Beautysalon by Pascal ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de koper Beautysalon by Pascal alsnog een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichting te voldoen.


Artikel 6: Vervoer en aflevering

6.1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats.

6.2.  De koper heeft niet het recht om de in ontvangstname van de verkochte zaken te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij Beautysalon by Pascal hiermede schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de koper de zaken retour zendt, zonder dat Beautysalon by Pascal zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en Beautysalon by Pascal deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de koper. De zending wordt door Beautysalon by Pascal voor rekening en risico van de koper opgeslagen en ter beschikking van de koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reklame kan worden afgeleid.

6.3.  Indien de koper weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen, slaat Beautysalon by Pascal deze zaken voor rekening en risico van de koper op. Beautysalon by Pascal heeft in dat geval het recht de ontbinding van de overeenkomst te bevorderen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.


Artikel 7: Verpakking

7.1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de verpakkingskosten in de prijs inbegrepen.Het aannemen door de Posterijen, Spoorwegen, bodes of andere vervoerders zonder aantekening op de vrachtbrief of reçu geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was. Verpakkingsmateriaal wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen en de verpakking in goede orde franco aan Beautysalon by Pascal wordt gezonden.


Artikel 8: Reklame of klachten

8.1.  De koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Beautysalon by Pascal ter zake schriftelijk en met omschrijving van de klacht en opgave van het ordernummer, heeft geprotesteerd.

8.2.  Onder de bekwame tijd wordt verstaan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de zaken, althans binnen 10 werkdagen nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

8.3.  Reclames en klachten wegens manco of afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs zijn aangetekend. Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche, waaronder het betreffende artikel valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen, voor wat betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht enz. is Beautysalon by Pascal niet aansprakelijk. In geval de koper meent, dat het door Beautysalon by Pascal geleverde niet overeenstemt met wat Beautysalon by Pascal heeft verkocht dient hij Beautysalon by Pascal onmiddellijk op de hoogte te stellen en de gelegenheid te geven de geleverde goederen te bezichtigen. Door de koper reeds verwerkte of doorverkochte zaken worden geacht door hem te zijn goedgekeurd en aanvaard. In alle gevallen, waarin niet franco wordt geleverd heeft de koper het recht de zaken op eigen kosten voor de verlading goed te keuren, mits hij Beautysalon by Pascal tijdig van de voorgenomen keuring op de hoogte stelt.

8.4.  De koper dient klachten over facturen binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij Beautysalon by Pascal in te dienen onder vermelding van het factuurnummer en met omschrijving van de klacht.

8.5.  Indien de reclame gegrond is, zal Beautysalon by Pascal te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering door koper van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Beautysalon by Pascal niet verplicht. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1.  Beautysalon by Pascal kan op geen enkele wijze door de koper aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Beautysalon by Pascalgeleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevenden en ondergeschikten. Beautysalon by Pascal is alleen dan gehouden tot vergoeding van geleden schade indien deze schade gevolg is van schuld van Beautysalon by Pascal en Beautysalon by Pascal tegen die schade verzekerd is en zal nimmer meer bedragen dan de som die haar verzekeringsmaatschappij in dat geval zal uitkeren.

9.2.  Beautysalon by Pascal kan op geen enkele wijze door de koper aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Beautysalon by Pascal geleverde of ter beschik king ge stelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde zaken of diensten, zij het dat Beautysalon by Pascal de koper zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.


9.3. De koper vrijwaart Beautysalon by Pascal voor aanspraken van derden tegenover wie Beautysalon by Pascal zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen.


Artikel 10: Overmacht

10.1.  In geval van overmacht heeft Beautysalon by Pascal het recht om te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat Beautysalon by Pascal daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Beautysalon by Pascal is alleen dan tot schadevergoeding gehouden indien Beautysalon by Pascal in verband met een haar niet toe te rekenen tekort koming enig voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De schadevergoeding zal ten hoogste bedragen het bedrag van het door Beautysalon by Pascal genoten voordeel.

10.2.  Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid waardoor de koper de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Beautysalon by Pascal kan verlangen, storingen in het bedrijf c.q. bij leveranciers van Beautysalon by Pascal, wanprestatie van leveranciers van Beautysalon by Pascal, transport-stoornissen, stakingen in en buiten de onderneming van Beautysalon by Pascal, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval begrepen in en uitvoerverboden.

10.3.  Beautysalon by Pascal is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, welke bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

10.4.  Indien de koper Beautysalon by Pascal daartoe schriftelijk aanmaant is Beautysalon by Pascal gehouden zich binnen 14 dagen ten aanzien van haar keuze als genoemd in 10.1. uit te spreken.


Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1.  De koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Beautysalon by Pascal geleverde of nog te leveren zaken. Beautysalon by Pascal blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de koper de vorderingen van Beautysalon by Pascal betreffende de tegenprestatie van de overeenkomst niet heeft verricht.

11.2.  Het is de koper niet toegestaan om zolang hij de in 11.1. omschreven tegenprestatie niet heeft verricht, op de door Beautysalon by Pascal geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de koper desondanks de zaken doorlevert is de koper verplicht de vordering, die hij ter zake heeft verkregen, aan Beautysalon by Pascal over te dragen.

11.3.  In geval de koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken niet nakomt is de koper verplicht de zaken op eerste verzoek, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, aan Beautysalon by Pascal terug te geven, in welk geval de koper zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken op de dag van terugname. Koper is in dat geval gehouden alle door Beautysalon by Pascal geleden schade te vergoeding, waaronder mede begrepen winstderving en vervoerkosten. Beautysalon by Pascal is gemachtigd de gebouwen en terreinen waar de goederen zich bevinden te betreden, teneinde haar eigendommen te doen weghalen. Voor het geval de zaken zich bevinden in ruimten of op terreinen van anderen dan de koper, dient te koper er voor zorg te dragen en maakt de koper zich deswege sterk dat Beautysalon by Pascal te allen tijde die ruimten of terreinen ongehinderd kan betreden.


Artikel 12: Betaling

12.1.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de op de factuur of anderszins door Beautysalon by Pascal aangegeven wijze. De valutadatum geldt als dag van betaling.

12.2.  De betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de offerte of op de orderbevestiging vermelde betalingscondities.

12.3.  Indien Beautysalon by Pascal voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen heeft ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de koper, dan heeft Beautysalon by Pascal het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op verlangen van Beautysalon by Pascal tot haar genoegen zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs. Onder een aanwijzing als hierboven bedoeld is begrepen een overschrijding van de betalingstermijn door de koper ter zake van de overeenkomst of ter zake andere overeenkomsten met Beautysalon by Pascal.

12.4.  Zolang de verlangde zekerheid niet is gesteld is Beautysalon by Pascal gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. Indien de koper weigert de verlangde zekerheid te stellen is Beautysalon by Pascal gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

12.5.  De koper doet afstand van zijn recht om zich tegenover Beautysalon by Pascal op schuldvergelijking te beroepen.

12.6.  Indien de koper jegens Beautysalon by Pascal met enige betalingsverplichting in verzuim is heeft Beautysalon by Pascal het recht de uitvoering van de overeenkomst en tevens van andere lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling is geschied, terwijl Beautysalon by Pascal over de verdere leveringen zekerheidsstelling dan wel contante betaling kan eisen.

12.7.  De volledige koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij overschrijding van de betalingstermijn alsmede indien de koper surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer beslag op zijn zaken en/of registergoederen wordt gelegd of in geval van liquidatie van zijn bedrijf.

12.8.  Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden is de koper over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd van 2% per maand. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een volle maand.


Artikel 13: Incassokosten

13.1.  De koper verplicht zich alle door zijn niet of niet tijdige betaling veroorzaakte gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten door het inschakelen van derden voor Beautysalon by Pascal veroorzaakt ten titel van vermogensschade te vergoeden.

13.2.  Beautysalon by Pascal berekent 15 % + btw over het ter incasso uit handen gegeven bedrag evenwel met een minimum van € 100,-- exclusief btw.


Artikel 14: Ontbinding

14.1.  Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. De koper zal eerst dan de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring kunnen ontbinden, indien hij Beautysalon by Pascal schriftelijk in verzuim heeft gesteld en aan Beautysalon by Pascal een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

14.2.  De koper kan geen ontbinding gronden op een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis ten aanzien waarvan de koper zelf in verzuim is.


Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1.  Op alle overeenkomsten, die de koper met Beautysalon by Pascal aangaat is het Nederlands recht van toepassing.

15.2.  Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van Beautysalon by Pascal om desgewenst het geschil ter kennisname te brengen van de rechter van de woonplaats van de koper.
Terug naar de inhoud